رفتن به محتوای اصلی
x

از آنجا که ایجاد، تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی در ادارات به لحاظ نقش آنها در صيانت از حقوق و منافع سازمان متبوع و کاهش هزینه های احتمالی همواره مورد تأکید دولت بوده و از موجبات ارتقاء ضریب اطمینان و امنیت امور، تصمیمات، توافقات و ارتباطات بین بخشی و فرابخشی می باشد؛ گسترش و بهبود عملکردی واحد حقوقی متناسب با توسعه و گسترش فعالیتها در دستور کار قرار داده شد تا با ساختاری متشکل و شرح وظایفی مشخص بتوان در انجام و هدایت صحیح امور در کنار سایر واحدهای سازمانی دانشگاه مؤثر و به عنوان یکی از بازوهای توانمند حوزه مدیریت علاوه بر پیگیری و رسیدگی به پرونده ها و مسائل حقوقی با انجام اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش بروز اختلافات و ادعاهای حقوقی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و هدررفت نیرو و توان مالی و مدیریتی سازمان شود و بیش از پیش ساختار و روند صحیح اجرایی سازمان را ارتقاء و تقویت نماید.

در اين راستا نظر به حجم، تنوع و دامنه گسترده مسائل حقوقی در حوزه های مختلف اعم از دعاوی، قراردادها، توافقات، املاک و تعهدات، همزمان با توسعه وگسترش فعالیتها و ارتباطات سازمانی دانشگاه و همچنین حساسیت و اهمیت این گونه مسائل در پیشبرد دقیق تر امور و انجام وظایف محوله، لزوم تشکیل یک واحد حقوقی منسجم و متمرکز در ساختار سازمانی دانشگاه به منظور بررسی، پیگیری و رسیدگی به امور  مرتبط به طور تخصصی و پیوسته یک امر ضروری و لازم می باشد، لذا ساختاری متناسب با توجه به شرح وظایف برای دفتر حقوقی در نظر گرفته شده است.

تحت نظارت وف ایرانی