رفتن به محتوای اصلی
x

«شرح ساختار»

 با عنایت به شرح وظایف در نظر گرفته شده مطابق با مسائل، وظایف قانونی و نیازمندی های سازمانی و همچنین بررسی ساختارهای حقوقی سازمانهای مشابه و همسو و با لحاظ تعریف و تلفیق واحدی تحت عنوان املاک با توجه به گستردگی اراضی دانشگاه و مسائل مرتبط، برای ساختار و وظایف دفتر حقوقی،حوزه هایی شامل امور دعاوی، تعهدات و اجرائیات، املاک و مستندسازی، بررسی و رسیدگی ودر کنارآنها معاضدت قضایی کارکنان تعریف، ترسیم و مد نظرقرارگرفته شده است تا مستقیماً زیر نظر ریاست محترم دانشگاه و در قالب حوزه ریاست به انجام امور محوله بپردازد.

برای این ساختار علاوه بر در نظر گرفتن یک چارچوب مدیریتی و کارشناسی متخصص، منسجم، مرتبط و به هم پیوسته یک کمیسیون حقوقی نیز پیش بینی شده تا موضوعاتی که به لحاظ اهمیت و حساسیت نیاز به بررسی های دقیق تر و کارشناسانه تر دارد در این کمیسیون مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نظریه مشورتی آن در مسیر پیگیری موضوعات و روند اجرایی امور ذیربط لحاظ و راهگشا باشد.

 

 

چارت

 

 

تحت نظارت وف ایرانی